Regulamin Hotelu Colibra

Niniejszy Regulamin ma służyć zapewnieniu bezpiecznego i spokojnego wypoczynku Gości. Dyrekcja Hotelu będzie Państwu wdzięczna za przestrzeganie jego zapisów.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby (doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego). Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że wynajął pokój na jedna dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Goście powinni zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby. Opłata za przedłużenie doby równa jest obowiązującej stawce za dobę.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w pokoju mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22:00 Gość ma obowiązek zameldować dodatkowe osoby przebywające z nim w pokoju.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 7. Cisza nocna w Hotelu obowiązuje od 22.00 do 6.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez zwrotu poniesionych za pobyt kosztów.
 8. Należność za pobyt w Hotelu pobierana jest z góry za cały czas pobytu zgodnie z przesłanym potwierdzeniem rezerwacji. Wszystkie należności rozlicza kasa recepcji oraz punkty, w których realizowana jest usługa.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 10. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie,
  • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa).
 11. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Hotelu.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy zatrzasnął drzwi.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odsyłane na prośbę Gościa na podany adres, na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowuje pozostawione przedmioty przez 3 miesiące.
 18. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli ta zasada zostanie naruszona, rachunek Gościa zostanie obciążony kwotą 200 zł za konieczność dodatkowego odświeżenia pokoju.

Regulamin przyjęto w 18 punktach.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

Obowiązki Gości przebywających w Hotelu na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego

 1. Opuść pokój gościnny, udając się korytarzem w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację lub zgodnie z kierunkami oznaczonymi przez tablice informacyjne.
  Zabierz ze sobą tylko najważniejsze lekkie rzeczy, takie jak dokumenty, pieniądze, itp.
 1. Ostrzeż osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie.
 2. W czasie trwania ewakuacji zachowaj ciszę i spokój, poruszaj się szybkim krokiem bez wyprzedzania innych osób, jeżeli możesz powiadom o pożarze personel Hotelu (Recepcja — zadzwoń z pokoju pod numer 100)
 3. Nie zatrzymuj się ani poruszaj w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji (bez wyraźnej konieczności)
 4. Osoby wchodzące na klatkę schodową powinny jak najszybciej zejść na dół
 5. W czasie wchodzenia dostosuj szybkość poruszania się do osób znajdujących się niżej. Zastosuj się do poleceń osób koordynujących ewakuację (pracowników Hotelu, strażaków)
 6. Po wyjściu z Hotelu przejdź do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca zbiorki ewakuowanych osób.